En ny lag om hemvårdsstöd träder i kraft 01.01.2016.

Barnets vårdnadshavare kan söka vårdledighet från sin arbetsgivare för att vara hemma med sitt barn. För denna tid kan man söka det lagstadgade hemvårdsstödet från kommunen tills barnet fyller 3 år. Hemvårdstödet kan man även söka då barnet sköts någon annanstans än i kommunens barnomsorg.

Hemvårdsstöd för barn fr.o.m. 01.01.2016

Familjer med barn under 3 år har rätt att välja mellan:

 • Hemvårdsstöd
 • Av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg

I hemvårdsstödet ingår:

Grundläggande hemvårdsstöd 500 €

 • Familjen får stödet för ett barn under 3 år som inte nyttjar kommunal barnomsorg
 • Utbetalas även om ingendera föräldern vårdar barnet i hemmet
 • Upphör om familjen får ny föräldradagpenning


Utökat hemvårdsstöd 700 €

 • En vårdnadshavare som själv vårdar sitt barn och inte nyttjar barnomsorg och som inte förvärvsarbetar har rätt till ett utökat hemvårdsstöd fram tills barnet fyller 3 år
 • Beviljas under sammanlagt högst åtta månader så att vardera vårdnadshavare har rätt till stöd under en sammanhängande period på högst fyra månader. Stödperioderna behöver inte följa tidsmässigt direkt efter varandra.
 • Om barnet endast har en vårdnadshavare har denne rätt till stöd under en sammanhängande period på högst åtta månader
 • Intyg från arbetsgivaren över tjänstledighet eller dylikt bifogas

 
Syskontillägg 100 €

 • Beviljas om man har ett barn som får grundläggande hemvårdsstöd
 • Betalas för syskon under 7 år som inte erhåller av kommunen ordnad eller bekostad barnomsorg
 • Betalas även för barn som fyllt 3 år men inte inlett läroplikt och som åtnjuter kommunal barnomsorg i medeltal högst 5 timmar i dygnet eller i medeltal högst 25 timmar per vecka 

 
Hemvårdsstöd för syskon  100 €

 • Beviljas en vårdnadshavare som lyfter FPA:s föräldradagpenning och som har omsorg om äldre syskon, dvs ett syskontillägg till föräldradagpenningen. Ett stöd för varje syskon om 100 €/månad
 • Barnet man får stödet för får inte ha av kommunen ordnad eller beskostad barnomsorg, undantaget för syskon under ”förundervisningsåret”
 • Inkomstbaserad tilläggsdel är möjlig till detta stöd, inkomstgränsen är 1050 €, max 350 €/mån

 
Tilläggsdel max  350 €

 • Beviljas för högst ett år i gången, kan förnyas genom inlämnande av nya inkomstintyg
 • Maximibeloppet 350 € utbetalas åt familj vars bruttomånadsinkomst är högst 1050 €. Del av tilläggsdel betalas om familjens bruttomånadsinkomst är under  3.383,30 €

 
Flerlingsfamiljer

Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer  750 €

 • Det grundläggande hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 750 € per månad för tvillingar och 1000 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 250 €

 
Utökat hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer  1050 €

 • Det utökade hemvårdsstödet för flerlingsfamiljer är 1050 € per månad för tvillingar och 1400 € för trillingar. För varje ytterligare barn höjs stödet med 350 €

 
Partiellt stöd

Partiellt stöd 125 €

 • Betalas endast till en vårdnadshavare, som på grund av vård av barn under 3 år har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskning
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller skall inlämnas

 
Partiellt stöd för vård av skolbarn 125 €

 • Betalas till vårdnadshavare, som förvärvsarbetar och på grund av vård av barn som deltar i första och andra årets undervisning i grundskolan och har en arbetstid om i medeltal högst 30 timmar/vecka
 • Vårdnadshavaren skall vara partiellt vårdledig eller anställd på deltid, egen företagare lämnar in en tillförlitlig utredning om arbetstidsminskningen
 • Stödet kan lyftas av barnets båda vårdnadshavare under samma kalenderperiod
 • Stödet betalas ut fr.o.m. den 1.8 det år läroplikten börjar och betalas ut även under skolloven. Rätten avslutas den 31.7 efter barnets andra läsår
 • Intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller skall inlämnas. Barnet får inte utnyttja en kommunal fritidshemsplats


Det partiella stödet betalas inte

 • Om familjen erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • Om familjen har rätt till föräldradagpenning
 • Åt studerande vårdnadshavare

 
Ansökan

 • Blankett för ansökan om hemvårdsstöd för barn
 • Folkpensionsanstaltens beslut över föräldradagpenningsperioden
 • Om ni vill lyfta tilläggsdelen: löneintyg
 • Lyftarens skattekort för förmån
 • Intyg över förkortad arbetstid (partiellt stöd)
 • Intyg över tjänstledighet eller dylikt (utökat hemvårdsstöd)

 
Det lagstadgade hemvårdsstödet

 • Beviljas från och med första vardagen efter den dag då föräldradagpenningen upphört
 • Utbetalas den sista vardagen varje månad
 • Betalas retroaktivt högst 6 månader och beviljas inte för kortare tid än 1 månad
 • Är skattepliktig inkomst 

Föräldrarna är skyldiga att meddela om förändringar som påverkar erhållandet av stödet, t.ex.:

 • Barnet börjar i kommunal barnomsorg eller fritidshem

 • En ny föräldradagpenningperiod börjar

 • Familjen flyttar till annan kommun

 • Ny adress eller ändrat bankkonto

Meddela förändringar skriftligt per e-post eller per telefon till handläggaren av hemvårdsstödet.