Förändringar från 1.1.2018

-maxavgiften höjs till 240€/mån för heltid och 144€/mån för deltid
-inkomstgränserna i barnomsorgstaxan ändras
-lägsta grundavgift som debiteras är 20€

Månadsavgift

Avgift för barnomsorg (100 eller 60 %) på daghem samt för- och eftermiddagsvård (65 %) bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget men uppbärs högst 11 månader. Juli månad är avgiftsfri för barn under skolåldern, dock ej då det är tillfällig vård. Om barnet är i barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår uppbärs dock avgift för 12 månader. Avgift uppbärs inte (under perioden 1.9-31.5) för barn med skoluppskov som året innan skolstarten deltar i den skolförberedande undervisningen (förundervisning). En avgift motsvarande deltidsplats debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

Fastställande av avgift

Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster. Beskattningsbeslut över senast fastställd beskattning skall bifogas inkomstintygen. Då uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6% av lönen.

Inkomst som inte räknas:

Barnbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt FPA:s rehabiliteringsförmåner, sysselsättningsstöd enligt LL 2006:8, stipendier och andra understöd för studier, underhållsbidrag/-stöd samt stöd för närståendevård och hemvårdsstöd.

Inkomstavdrag

Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.

Inlämnande av uppgifter

Uppgifter om familjens inkomst skall lämnas till socialkansliet senast inom samma månad som barnet börjar i barnomsorgen. För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg senast 15.8 varje år då ny avgift fastställs varje höst. Ifall familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster och beskattningsbeslut debiteras högsta avgiften. Blankett för utredning över inkomster hittar du här.

Familjestorlek

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar,
personer i äktenskapsliknande förhållanden(samboende) eller andra vårdnadshavare samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Uträkning av avgift

 Familjestorlek  Inkomstgräns €/mån Högsta avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift Inkomst som ger minimiavgift
 2 personer   1248 €     11,5   3334,96 €  1421,91 €
 3 personer   1456 €  9,5  3982,32 €  1666,53 €
 4 personer    1664 €  8,0   4664 €  1914 €
 5 personer   1872 €  8,0  4872 €  2122 €
 6 personer  2080 €  8,0  5080 €  2330 € 


Maxavgift:         
240 € heltid
144 € deltid, max 25 t/vecka, 60 procent av heltidsavgift

Syskonrabatten är 10%  för barn 2 och därefter 80% för varje följande barn. (barn 1 =  yngsta barnet)

Lägsta grundavgift som debiteras är 20 €.  

Exempel på uträkning för en 4 personers familj med 2 barn i barnomsorg

 Familjens inkomst  3927,50 €
 Inkomstgräns 1664 €  
 Inkomst som grund 2263 €  x 8 %  = 181,08 €
 Barn 1 (yngsta barnet)   181,08 €, halvtid 60% 108,65 €
 Barn 2  162,97 €, halvtid 60% 98,78 €
 Barn 2 på föris/eftis 105,93 €

 

Frånvaro

Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50% om barnet p.g.a. sjukdom sammanhängande är frånvarande mer än 10 dagar. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt verksamhetsdagar.

Uppsägning av plats görs skriftligt senast 1 månad innan behovet av plats upphör.

Ändring av avgift

Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10% och/eller varaktigt, under året kan avgiften justeras mitt under perioden. Kontakta socialkansliet. Anmälan om missnöje med fastställd avgift riktas till socialnämnden skriftligen, inom 14 dagar efter det ni fått beslut.

Kontakta

Byråsekreterare Berit Metsik
Tel. (018) 329 326
berit.metsik@eckero.ax