Vad är stöd för vård av närstående?

Med närståendevård avses vård och omsorg om en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Skillnaden mellan närståendevård och ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att närståendevården är mycket bindande och krävande, d.v.s. dygnet runt-vård eller fortlöpande daglig vård. Med närståendevård avses hjälp med den personliga vården och omsorgen, inte enbart hjälp med att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållsarbete.

Stödet för närståendevård omfattar de personer som behöver mest vård och vars funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så pass mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo hemma. Förutsättningen är att alternativ till stöd för närståendevård är kommunens hemvårdstjänster eller vård på anstalt.

Stöd för närståendevård beviljas inte om andra tjänster än stöd för närståendevård bättre tryggar vården och omsorgen. Sådana tjänster kan vara till exempel den hemvård som kommunen ordnar eller korttidsvård.

Du ansöker om stöd för närståendevård från kommunen om den vårdbehövande är över 65 år. I annat fall riktas ansökan till Kommunernas socialtjänst.

Ansökan om stöd för närståendevård

  • Ta kontakt med äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren eller hemserviceledaren för att få en ansökningsblankett eller skriv ut blanketten nedan.
  • Fyll i blanketten, bifoga läkarintyg och skicka till äldreomosorgs- och barnomsorgsledaren, Eckerö kommun, Södra Överbyvägen 8, 22 270 Eckerö.
  • Efter att ansökan har inkommit kommer äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren att ringa och boka in ett hembesök, med på hembesöket kommer äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren och hemserviceledaren för att utreda vårdbehovet. 
  • Under hembesöket görs en genomgång av ansökningen och vårdbehovet. Hemserviceledaren uppgör även en vård-och serviceplan.
  • Hemserviceledaren och/eller äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren tar beslut om närståendevårdsstödet beviljas eller avslås på basen av eventuellt läkarintyg, vård- och serviceplanen och de fastställda kriterierna för närståendevårdsstöd. Närståendevårdsstödet beviljas i olika kategorier.
  • Den sökande delges beslutet.
  • Vårdaren får krysslistor, dvs. underlag för närståendevårdsarvode, som skall fyllas i för alla dagar/månad. Krysslistorna finns också för utskrift nedan. Arvodet utbetalas månatligen i efterskott den sista varje månad på basen av beslut och redovisade krysslistor. Krysslistan bör lämnas in till byråsekreteraren på kommunkansliet senast den 15:e påföljande månad för att utbetalning av arvodet skall kunna ske. Eventuellt avdrag för icke lagstadgad ledighet görs. Vid ledighet eller frånvaro skall avlastningsplatsen/vårdplatsen redovisas. Närståendevårdsstöd är en skattepliktig inkomst varvid vårdaren ska lämna in ett skattekort till kommunen.

 

Handbok för närståendevård

Blankett för ansökan om stöd för närståendevård

Underlag för närståendevårdsstöd, blankett