Enligt 19 § 1 mom. grundlagen har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Utkomststödet är den stödform som beviljas i sista hand för att trygga oundgänglig försörjning. Utkomststödet fastställs per månad (15 §).

Inflyttade bör uppvisa intyg från FPA att man är försäkrad samt uppvisa uppehållstillstånd eller intyg över uppehållsrätt. Uppehållsrätten skall av nordiska medborgare registreras hos magistraten och av EU/EES-medborgare hos polisen om vistelsen varar mer än tre månader. Redogörelse över tryggad försörjning kan krävas.

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till de dagliga utgifterna kan du ansöka om utkomststöd. Tanken med utkomststödet är att det skall vara tillfälligt. Det betalas ut först i sista hand när övriga inkomster och förmåner som pension, arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning och bostadsbidrag inte räcker till. Grunddelen avser täcka kostnader för kost, kläder, smärre hälsovårdsutgifter, personlig hygien, hemmets hygien, lokaltrafikavgift, dagstidning, tv-licens, telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället. Andra utgifter som beaktas i normberäkningarna är boendekostnader som hyra, bolagsvederlag, el, särskilda sjukvårdsräkningar.

Ansökan och handlingar

  • bifoga kontoutdrag för samtliga bankkonton för de senaste två månaderna
  • intyg över löneinkomsterna för de två senaste månaderna, t.ex. lönespecifikation
  • intyg över pensioner och bidrag
  • intyg över samtliga övriga inkomster, t.ex. förmåner från FPA
  • skatteintyg över senast fastställda beskattning
  • intyg över samtliga övriga inkomster
  • andra intyg som har betydelse för den ekonomiska situationen, t.ex. sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/studerande
  • fakturor som gäller hushållets utgifter
  • giltigt hyresavtal eller intyg över räntor på bostadslån
  • intyg över föregående månads hyresbetalning, antingen med kvitto eller genom uppgift i kontoutdrag

Blanketten för ansökan om utkomststöd (första tillfället) hittar du här.

Blankett för ansökan om fortsatt utkomststöd hittar du här.

OBS! En utkomststödsansökan förutsätter alltid ett personligt besök till socialkansliet!

Sök