Barn- och ungdomshem

  • ett på sociala orsaker grundat boende för barn och ungdomar
  • stöd- och träningsboende för ungdomar från 16 år

Barn- och ungdomshemmet
Till barn- och ungdomshemmet kan man komma om det är problematik i familjen, till exempel missbruksproblem, psykisk sjukdom, misshandel, incest, omsorgssvikt eller låsta konflikter i familjerelationen. Där får du som barn och ungdom stöd och handledning av Tallbackens personal i frågor kring bland annat kontakten med familjen, olika myndigheter samt med skolan. Personalen hjälper till vid läxläsning, fritidsintressen och andra praktiska ting i din vardag. De finns även till som stödjande och reflekterande samtalskontakt för dig som boende. Inskrivningarna sker i samarbete med socialkansliet, där de får ett uppdrag utgående från din livssituation och därefter görs en individuell plan för dig utgående från ålder och mognad.

Om man som barn eller ungdom bor på Tallbacken får man träna på att utveckla sin förmåga att ta eget ansvar över sitt liv. Målen är att du bland annat sköter skolarbete och läxor, håller snyggt och städat på ditt rum och de allmänna utrymmena, passar tider samt ansvarar för din egen tvätt och ekonomi. På Tallbacken finns fasta regler, rutiner och klockslag som du förbinder dig till att följa, dels för din egen skull men även med hänsyn till övriga boenden.

Boende i stöd- eller träningslägenheten
Detta boende är för ungdomar från 16 år och fungerar som ett mellansteg från att ha bott inne på Tallbacken till att flytta ut till ett eget boende. Personalens uppgift är att stödja och handleda dig i att allt större utsträckning ta eget ansvar för din tillvaro och boende. Här gör de upp ett individuellt boendeprogram för dig, där målet är att så mycket som möjligt förbereda dig inför ett självständigt boende.

Mödra- och skyddshem

  • stödboende för mödrar och barn
  • skyddsboende för hotade eller misshandlade kvinnor med eller utan barn

Mödrahemsboendet
Mödrahemsboendet på Tallbacken är ett alternativ för mödrar med behov av stöd i föräldrarollen samt i sitt eget boende. Att bo där kan ibland vara ett alternativ till omhändertagande, som då definieras som stödåtgärder inom den öppna vården enligt 14 § i barnskyddslagen. På Tallbacken är personalens uppgift att handleda och lära dig att varsebli barnets behov samt stödja dig i att arbeta upp fungerande vardagsrutiner. Tillsammans med andra inblandade enheter gör ni sedan upp individuella boende- och vårdprogram för att nå det uppsatta målet.

Skyddshemmet
Tallbackens skyddshem för kvinnor finns till för dig som på ett eller annat sätt blir utsatt för hot eller fysisk eller psykisk misshandel av din partner. På Tallbacken får du både akut hjälp samt hjälp på längre sikt att hitta en väg ut ur svårigheterna. Boendetiden brukar variera från några dagar upp till 3-4 månader. Till Tallbackens skyddshem kan du komma under alla tider på dygnet utan att först kontakta socialsekreteraren och barn utgör inget hinder för att komma dit, skyddshemmet har plats även för dem i de rymliga lokalerna.

Hur hjälper de?
När du beslutat dig för att ändra din livssituation kan Tallbacken till en början ge dig akut skydd. Det finns ingen begränsning på boendetiden, utan du får bo där så länge det behövs. Det viktiga är att du får en chans att komma till rätta med din livssituation. Under vistelsen kommer de att finnas till för dig som hjälp och stöd, vilket innebär att du inte längre behöver vara ensam med allt det svåra. Tillsammans med dig funderar ni sedan över din livssituation och personalen stödjer dig i att hitta och formulera de lösningar som passar just dig bäst. De stödjer dig även i genomförandet av de förändringar du önskar.

Kontakta

Tallbacken
Tel. (018) 531 305
Öppet dygnet runt

Sök