Barnskydd är i praktiken ett skyddsnät för att barn inte ska behöva leva under dåliga uppväxtförhållanden.

Syftet är att garantera barnets rättigheter och att främja barns och ungas välfärd genom att:  
- påverka uppväxtmiljön
- stödja vårdnadshavarna i deras uppfostran av barnet

Målet är att ge familjen stöd i barnets egen uppväxtmiljö.

Barnskydd innebär ett samarbete mellan många parter. Dessa är bland andra barnens föräldrar, dagvården, skolan, hemservicen och polisen. Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges där det behövs. Orsaker till att barnskydd behövs kan vara att föräldrarna har psykiska problem eller missbrukar. Det kan också handla om motstridigheter inom familjen eller bristande omsorg. Barnskydd kan också behövas om barnet använder alkohol eller droger, skolkar eller har begått ett brott.

Anmälningsskyldighet

Personal inom social- och hälsovård, skolpersonal, polisväsendet och församling har skyldighet att anmäla då ett barn upplevs vara i behov av barnskydd. Även andra såsom föräldrar, barnet själv, släktingar, vänner och grannar som märker att barnet inte har det bra kan ta kontakt med socialkansliet. Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att rådgöra med socialkansliet utan att namnge familjen.

Barnskyddslagen hittar du här.

Blankett för barnskyddsanmälan för anmälningspliktiga samt för privatpersoner hittar du på Landskapsregeringens hemsida.

Utredning

Socialkansliets personal är skyldig att utreda varje barnskyddsanmälan. Barnets bästa ska alltid prioriteras och barnet har rätt att komma till tals.

Då ett barn, en ungdom eller en familj behöver stöd erbjuds följande öppenvårdsåtgärder:

  • stödsamtal med personal inom barnskyddet
  • kontakt med fältarbetare
  • rekommendation till en BUP-kontakt eller till familjerådgivningen
  • rådgivning och utredning
  • stödperson eller stödfamilj
  • ekonomiskt stöd, t.ex. till hobbyverksamhet
  • stödboende i t.ex. familjehem eller på Tallbacken
  • hemvård
  • anpassade åtgärder efter familjens behov, t.ex. rekommendation om en kontakt till Beroendemottagningen eller Folkhälsans familjerådgivning.

Socialkansliets personal har ett nära samarbete med barnomsorgen och skolor, rådgivningsbyrån, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen. Målet med samarbetet är att tidigt få kontakt med barn som behöver hjälp och att kunna erbjuda barn och familjer kvalificerat och tillräckligt stöd.

Omhändertagande av barn

I svåra och akuta situationer där det finns risk för att barn eller ungdomar skadas kan barnet eller ungdomen omhändertas. Barnskyddslagen säger dock att ett eventuellt omhändertagande får ske först efter att flera andra åtgärder prövats inom öppenvården och visat sig vara otillräckliga.

Omhändertagande kan göras även mot föräldrarnas vilja. Barnet som omhändertas placeras i fosterfamilj eller vid en barnskyddsanstalt. 

Tystnadsplikt

Alla uppgifter som socialkansliet får omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Socialkansliet har rätt att få uppgifter från andra myndigheter då ett barn utreds. Alla uppgifter journalförs.

Ändringar och rättelser

Man kan söka rättelse hos socialnämnden i beslut som fattas av tjänsteinnehavaren inom 14 dagar efter delgivningen. Besvär över nämndens beslut anförs hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter delgivningen.

 

Sök