Lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt har som målsättning att trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om barnets föräldrar är gifta med varandra är båda föräldrarna vårdnadshavare och uppfostrare.

 

Om föräldrarna inte är gifta med varandra blir modern automatiskt vårdnadshavare. Föräldrarna kan genom skriftligt avtal komma överens om att båda blir vårdnadshavare tillsammans eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern.

 

Om familjeförhållandena förändras t.ex. i samband med skilsmässa ger lagen möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om vårdnaden om barnen.

 

Föräldrarna kan avtala om:

  • att båda föräldrarna gemensamt får vårdnaden. Det innebär att föräldrarna delar ansvaret för och tillsammans beslutar om viktiga saker för barnet. Det ska inte blandas ihop med växelvis boende. Gemensam vårdnad kan man avtala om trots att barnet inte har lika stort umgänge med bägge föräldrar.
  • att en förälder ensam får vårdnaden om barnet. Det innebär att den ena föräldern blir ensam vårdnadshavare och förmyndare för barnet och således har rätt att ensam fatta alla beslut rörande barnet.
  • hos vilken av föräldrarna barnet skall bo.
  • barnets umgängesrätt med den förälder den inte bor hos.

Samtidigt avtalas alltså om umgängesrätten. Om bara möjligt bör man sträva efter en frivillig överenskommelse. Avtalen fastställs av socialchefen som fungerar som barnatillsyningsman. Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalens innehåll avgörs ärendena av domstol och utlåtanden inbegärs av socialnämnden. Kan föräldrarna själva komma överens om umgänget - vilket är det bästa - behöver man inte kontakta barnatillsyningsmannen i kommunen.

Sök