Underhållsbidrag

Vid eventuell separation i parrelationen är det viktigt komma ihåg att man som förälder inte kan skilja sig från barnet. Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot barnet. Underhållsbidrag skall betalas av den förälder som inte har barnet boende hos sig.

Kontakta socialchefen i kommunen för utredning och fastställelse av underhållets storlek. Faktorer som inverkar på underhållsbidragets belopp är antalet minderåriga barn, umgänget, barnets individuella behov och vardera förälders inkomst. Om föräldrarna är överens görs avtalet upp tillsammans med socialchefen. I annat fall avgörs underhållsbidragets storlek av domstol.

I enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet sker en förhöjning av underhållsbidraget den 1 januari årligen fr.o.m. 2010. Här hittar du en anvisning för beräkning av underhållsbidrag.

Avskrivning av underhållsbidragsskuld

Om du som underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidrag p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller studier kan du ansöka hos FPA om avskrivning av underhållsbidragsskulden.

Underhållsstöd

Om underhållsskyldig försummat att erlägga underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas. Ansökan om underhållsstöd lämnas till FPA och till ansökan bör fogas avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden. Underhållsstödets fulla belopp är 156,39 €/månad.

När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Sök