© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson
© Lis-Marie Jansson

Underhållsbidrag

 

Vid eventuell separation i parrelationen är det viktigt komma ihåg att man som förälder inte kan skilja sig från barnet. Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot barnet. Underhållsbidrag skall betalas av den förälder som inte har barnet boende hos sig.


Kontakta socialchefen i kommunen för utredning och fastställelse av underhållets storlek.

 

Faktorer som inverkar på underhållsbidragets belopp är antalet minderåriga barn, umgänget, barnets individuella behov och vardera förälders inkomst. Om föräldrarna är överens görs avtalet upp tillsammans med socialchefen. I annat fall avgörs underhållsbidragets storlek av domstol.

 

I enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet sker en förhöjning av underhållsbidraget den 1 januari årligen fr.o.m. 2010.

 

De underhållsbidrag och underhållsstöd som definieras i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs med ungefär 3,57 procent fr.o.m. 1.1.2012. Förhöjningen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

 

Länk till anvisning för beräkning av underhållsbidrag för barn här.

 

Avskrivning av underhållsbidragsskuld

Om du som underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidrag p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller studier kan du ansöka hos FPA om avskrivning av underhållsbidragsskulden.

 

Underhållsstöd

Om underhållsskyldig försummat att erlägga underhållsbidrag, om faderskap inte har fastställts eller om underhållsbidrag fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet, kan underhållsstöd beviljas.

Fr.o.m. 1.1.2012 är det fulla underhållsstödet 147,96 euro per månad per barn.

Ansökan om underhållsstöd lämnas till FPA och till ansökan bör fogas avtal om underhåll eller domstolsutslag i original samt utredning över underhållsbidragsskulden.

När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

 

 

 

 

 

Sök