Från 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, d.v.s. innan barnets födelse, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad. 

Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Från 1.1.2016 har vi en ny Faderskapslag (FFS 11/2015) i Finland som innebär bl.a. att exempelvis sambopar redan på mödrarådgivningen, dvs. innan barnets födelse, kan göra både erkännande av faderskap och skriva avtal om gemensam vårdnad. Proceduren är menad för föräldrar som inte har en tvekan om barnets far och som inte behöver en DNA-undersökning.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

• Kontakta mödrarådgivningen för att göra faderskapserkännandet och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse.
• I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.
• Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
• Då ni gjort faderskapserkännandet vid mödrarådgivningen skickas sedan handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
• Magistraten meddelar därefter barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
• Efter att 30 dagar gått från barnets födelse gör sedan barnatillsyningsmannen upp ett protokoll på utredningen som sedan lämnas in till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas. 
• Görs ett återkallande eller bestridande så kommer barnatillsyningsmannen att påbörja en faderskapsutredning.
• Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.
• Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.

OBS! Då mödrarådgivningarna vid Ålands hälso- och sjukvård ännu inte kommit igång med servicen enligt den nya faderskapslagen kommer barnatillsyningsmannen ännu en tid att fortsätta med att skicka en kallelse till modern för att inleda faderskapsutredningen efter att befolkningsregistret meddelat om barnets födelse. Om ni inte i kontakten med mödrarådgivningen fått göra faderskapserkännandet och vårdnadsavtalet på förhand får ni istället boka en tid hos barnatillsyningsmannen för att göra erkännandet och vårdnadsavtalet i efterhand. Innan ÅHS påbörjat denna service vid mödrarådgivningarna kan ni också kontakta barnatillsyningsmannen för att erkänna faderskapet före barnets födelse, vilket rekommenderas eftersom det är en mer omfattande process att göra erkännandet i efterhand. Till besöket medtas identifikationshandlingar för båda föräldrar samt intyg över graviditeten

Rättsliga betydelsen av faderskapserkännande

Då faderskapet har fastställts och släktskapsförhållandet har fastställts mellan barnet och fadern och mellan barnet och släktingarna på faderns sida har barnet på basen av detta rätt: 

• till faderns släktnamn 
• att erhålla underhåll av fadern 
• att ärva fadern och släktingarna på faderns sida (arvsrätten är ömsesidig, Ärvdabalken) 
• att träffa sin fader 
• till pensions- och försäkringsförmåner, om fadern dör när barnet är minderårigt.

När fastställs faderskapet i domstol?

Ett minderårigt barn kan via barnatillsyningsmannen eller modern föra talan om fastställande av faderskapet till tingsrätten och likaså kan en man som anser sig vara far till barnet ha rätt att väcka talan om fastställelse av faderskapet. Se Faderskapslagen §§ 29-32.

Läs mer

På magistratens hemsida finns mer information om fastställande av faderskap. Här hittar du faderskapslagen.

Sök