Nämnden har lagstadgade myndighetsuppgifter enligt både plan- och byggnads- liksom renhållningslagstiftningen. Nämndens ansvar omfattar såväl bygglovsprövning som hantering av återvinning och problemavfall. Byggnadstekniska nämnden utför kommunens fysiska planering (inklusive byggnadsplanering) och beviljar kommunala avloppstillstånd, sköter och utvecklar kommunens tekniska infrastruktur; vatten, avloppsledningsnät, reningsverk, gästhamn samt kommunalvägar. Nämnden sköter fastighetsförvaltningen av kommunägda byggnader och markområden.

Byggnadstekniska nämnden har följande ledamöter och gruppvisa ersättare 2016-2019 samt tills styrelse och fullmäktige utsett ledamöter och ersättare för 2020-2023:

Ordinarie ledamöter

Ordförande Mikael Stjärnfelt
Vice ordförande Kalle Björnhuvud
John Hilander
Ann-Sofi Stjärnfelt
Ingela Eckerman
Monica Mattsson
Niclas Häggblom

Gruppvisa ersättare

Johan Hilander
Kerstin Wikgren
Susanna Eklund
Rickard Eklund
Maj Eriksson
Charles Andersson
Jan Fagerström