Nämnden har lagstadgade myndighetsuppgifter enligt både plan- och byggnads- liksom renhållningslagstiftningen. Nämndens ansvar omfattar såväl bygglovsprövning som hantering av återvinning och problemavfall. Byggnadstekniska nämnden utför kommunens fysiska planering (inklusive byggnadsplanering) och beviljar kommunala avloppstillstånd, sköter och utvecklar kommunens tekniska infrastruktur; vatten, avloppsledningsnät, reningsverk, gästhamn samt kommunalvägar. Nämnden sköter fastighetsförvaltningen av kommunägda byggnader och markområden.

Byggnadstekniska nämnden har följande ledamöter och gruppvisa ersättare 2020-2023:

Ordinarie ledamöter

Ordförande Mikael Stjärnfelt
Teres Backman

Vice ordförande John Hilander
Susanna Söderlund
Rein Metsik

Gruppvisa ersättare

Kalle Björnhuvud
Britt Berthén-Eklund

Niclas Häggblom
Ann-Sofi Stjärnfelt
Jan Fagerström