Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och väljs i allmänna val. Kommunfullmäktige, som består av 13 ledamöter, utser kommunstyrelse och kommunala nämnder och fastställer budget och bokslut.
I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs för en period om fyra år åt gången. 

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och alla är välkomna att lyssna.

Kommunstyrelsen

De fem förtroendevalda i kommunstyrelsen leder kommunens löpande ärenden och är dessutom personalmyndighet i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen samordnar planering och ekonomi och har insyn i nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen bereder kommunfullmäktiges ärenden och verkställer dess beslut.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen och genomför beslut som fattas i styrelsen och fullmäktige.