Om du planerar att bygga nytt, till eller om finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder fordrar bygglov, för en del åtgärder räcker en anmälan till byggnadsnämnden. Även tillfälligt uppställda byggnader kan fordra bygglov.

Byggandet på Åland regleras främst i Plan- och bygglagen för landskapet Åland (2008:102), Plan- och byggförordningen för landskapet Åland (2008:107) samt Landskapsförordningen om Ålands byggbestämmelsesamling (2015:5). Byggandet i Eckerö kommun regleras även i kommunens byggnadsordning.

Ta gärna kontakt med byggnadsinspektören redan i planeringsskedet för att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller annat tillstånd och vad som krävs för att behandla din ansökan.

Efter att du lämnat in ansökan behöver du vänta på beslut i ditt ärende. Sedan när ditt projekt är klart, kom ihåg att boka slutsyn!

Ett beviljat bygglov ska påbörjas inom 3 år eller slutföras inom 5 år från det att beslutet vunnit laga kraft. Om byggnation inte påbörjats och slutförts inom denna tid upphör bygglovet att gälla. Ett bygglov kan dock förlängas med högst 2 år genom en ansökan till byggnadsnämnden.

En anmälan upphör att gälla om åtgärden inte slutförts inom 3 år.


Ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov behövs bland annat för

 • Nya byggnader
 • Tillbyggnader
 • Installation av eller ändring i eldstäder
 •  Ändrad användning av en byggnad (ex. från fritidshus till bostadshus)
 • Inredning av ytterligare bostad eller lokal i byggnad
 •  Inom detaljplanerat område byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller göra andra ändringar så att byggnadens utseende avsevärt förändras
 • Plank eller mur med en höjd över 1,5 meter om planket eller muren placeras närmare än 5 meter från tomtgränsen
 • Godkännande av samlingslokaler
 •  Nöjespark, djurpark, idrottsplats, golfbana camping, skjutbana eller motorbana
 • Småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar samt för kajer, broar, vågbrytare, kanaler
 • Cisterner, master, torn, vindkraftverk

En ansökan om bygglov ska alltid innehålla:

 • Ansökningsblankett underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 ex.
 • Utredning om besittningsrätten på det område där byggnadsåtgärden är planerad, 1 ex. Exempelvis lagfart eller köpebrev med hembygdsrättsintyg/jordförvärvstillstånd
 • Plan-, fasad-, och skärningsritning med konstruktions/materialbeskrivning i skala 1:100, 2 ex.
 • Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 ex.
 • Befolkningsregistercentralens blankett RH1 eller för hus med fler bostäder RH2, 1 ex.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan t.ex. vara energiberäkning, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servitut, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

Vill du att din ansökan om bygglov skall behandlas på byggnadstekniska nämndens möte så behöver du lämna in den senast tio dagar före mötet.

Anmälan

Anmälan behövs bland annat för

 • Mindre tillbyggnader av en- eller tvåbostadshus
 • Uppförande av komplementbyggnader
 • Ändring i en byggnads bärande delar eller brandskydd
 • Anlägga parkeringsplatser för fler än fem bilar eller ändra en infart inom detaljplanerat område
 • Inom detaljplanerat område byta färg på byggnaden
 • Scen, läktare, samlingstält eller liknande avsett för allmänheten som ska vara uppställt över en månad
 • Upplag för förvaring av bilar, båtar eller annat gods
 • Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fartyg eller anläggning på vatten för en tid över 2 månader om fordonet ska användas för boende, näringsverksamhet eller liknande

En anmälan ska innehålla:

 • Anmälningsblankett underskriven av samtliga delägare till fastigheten, 2 ex.
 • Utredning om besittningsrätten på det område där byggnadsåtgärden är planerad, 1 ex. Exempelvis lagfart eller köpebrev med hembygdsrättsintyg/jordförvärvstillstånd
 • Plan-, fasad- och skärningsritning i skala, 2 ex.
 • Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000), 2 ex.

Rivning

Senast två månader innan en byggnad som omfattas av bygglovsplikt rivs ska en rivningsanmälan lämnas till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden eller någon av nämnden utsedd person eller en myndighet har rätt att göra inspektioner och mätningar i byggnaden för att dokumentera den innan den rivs.

Byggnader eller byggnadsdelar som omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller har förklarats skyddade enligt landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får inte rivas.

Kontakta

Vik. tekniker/byggnadsinspektör Billy Eriksson
Tel. (018) 329 324, +358 (0)457 345 7552
billy.eriksson@eckero.ax

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson
Föräldraledig fr.o.m. 28.9.2020