Om du tänker bygga nytt, till eller om behöver du ha bygglov. Detsamma gäller om du installerar en ny eldstad eller skorsten. Likaså behövs bygglov om du bygger djurstall, ladugård eller båthus.

Här hittar du Ålands byggbestämmelsesamling och Eckerö kommuns byggnadsordning.

Bygglov

En ansökan om bygglov ska alltid innehålla:
1. Utredning om besittningsrätten på det område där byggnadsåtgärden är planerad. Eventuellt kan jordförvärvstillstånd fordras.
2. Kopia på byggnadsplan om sådan är uppgjord för området.
3. Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 ex.
4. Plan-, fasad- och skärningsritning i skala 1:100 i 2 ex.
5. Befolkningsregistercentralens blankett RH1 eller för hus med fler bostäder RH2.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan t.ex. vara anhållan om ansvarig arbetsledare, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servituter, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för ditt bygglov.

Vill du att din ansökan om bygglov skall behandlas på byggnadstekniska nämndens möte så behöver du lämna in den minst tio dagar före mötet. Ansökan lämnas till Eckerö kommunkansli.

Byggnadsanmälan

I de fall du inte behöver bygglov skall istället en byggnadsanmälan lämnas in. Blanketter för bygglov samt byggnadsanmälan hittar du här.

Kontakta

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson
TTel. (018) 329 324, +358 (0)457 7552
lina.andersson@eckero.ax

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela
Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590
emma.saarela@eckero.ax

Sök