Vatten

Det vatten som kommunen erbjuder produceras och levereras av Ålands vatten Ab. Om du önskar ansluta dig till det kommunala vattenledningsnätet behöver du ansöka om detta hos kommunen. 

Kommunalt avlopp

Kommunen har ett eget reningsverk i Storby. Om du önskar ansluta dig till det kommunala avloppsledningsnätet behöver du ansöka om detta hos kommunen. 

Vatten- och avloppsvattenavgifter 

Vatten- och avloppsavgifterna hittar du här.

Avgiften debiteras 3 gånger per år, 2 preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning, samt en slutdebitering efter att vattenmätaren blivit avläst. Vattenmätaren ägs av kommunen, men det är fastighetsägaren som ska underhålla installationen. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga av ett bristande underhåll.

Avläsning av vattenmätare sker i september varje år efter att avläsningskort skickats ut. Avläsningskortet ska returneras till kommunkansliet. För dem som vistas i sin fastighet bara på sommaren går det bra att läsa av vattenmätaren tidigare och meddela mätarställningen.

Har du frågor gällande vatten- och avloppsfaktureringen kontakta Anna Wiksten, tel. (018) 329 320 eller e-post info@eckero.ax.

Enskild avloppsanläggning och gemensamt avlopp (över 25 pe)

Enskilt avlopp
Fastigheter utanför verksamhetsområde för avloppsnät måste ha enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp.

Tillstånd och ansökan
Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande 5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen. Ansökan bör inlämnas innan ny avloppsanläggning skall installeras eller gammal byggas om. Tillstånden handhas av byggnads- och miljöinspektionen, som ger inledande anvisningar. Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

● Kontaktuppgifter
● Föreslagen behandlingsmetod
● Situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000
Ur situationsplanen bör framgå var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna, tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda, eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen
● Ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
● Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering)
En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den kan tas i bruk.
Lagstiftning, rening och ansvar
Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2)
Sedan 1.1.2014 bör följande reningskrav uppfyllas för alla enskilda avloppslösningar:
● Fosforreduktion minst 80 %
● Kvävereduktion minst 40 %
● Reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD7-värde skall vara minst 90 %

Observera:
● en slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
● en infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 - 25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
● slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.
Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.


Gemensamt avlopp (för fler än 25 pe)

Om fler än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. ÅMHM prövar ansökningar om tillstånd för eller miljögranskning av de större avloppsanläggningarna och utövar även tillsynen över dessa.
Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregerings Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar som anses vara godkända.
Mera fakta om avlopp:

* Avloppsguiden, Sverige
* Finlands miljöcentral

Notera att Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

Information om pågående projekt kartläggning av enskilda avlopp finns här.

 

Blanketter

Ansökan om kommunalt vatten och/eller avlopp
Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning

Kontakta

Kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela
Tel. (018) 329 330, +358 (0)457 595 8590
emma.saarela@eckero.ax